Menü

A következő nehéz hónapra:


A következő egy hónap (Kartik) spirituálisan nagyon nehéz lesz mindenkinek. Éppen ezért ebben az időszakban a védikus kultúrában extra gyakorlatok vannak, aminek mindennek ezerszeres az eredménye. Mert az évnek ebben a szakában sokkal nehezebb meditálni és jó embernek lenni. Ezért minden lemondás ezerszeresen számít.

Ebben a videóban Rádhanátha Swami énekli a Damodarástakát Mayapurában és a Bhakti jóga, a szeretet és odaadás jógájának gyakorlói gyertyákat ajánlanak fel istennek, így kérve kegyét és áldását, így emlékezvén a Az Istenség Legfelsőbb személyiségének tetteire.

Sri Dámodarástaka

(Krisna Dvaipáyana Vyása Padma Puránájából; részlet Nárada Muni és Saunaka Risi beszélgetésébõl, Satyavrata Muni elbeszélésében)


Kártika havában az ember imádja az Úr Dámodarát, s minden nap énekelje el a Dámodarástaka nevû imát, melyet a bölcs Satyavrata beszélt el, s amely vonzza az Úr Dámodarát” (Sri Hari-bhakti-vilása 2.16.198).

(1)

namámisvaram sac-cid-ánanda-rúpam
lasat-kundalam gokule bhrájamánam
yasodá-bhiyolúkhalád dhávamánam
parámristam atyantato drutya gopyá

(2)

rudantam muhur netra-yugmam mrijantam
karámbhoja-yugmena sátanka-netram
muhuh svása-kampa-trirekhánka-kant ha-
sthita-graivam dmmodaram bhakti-baddham

(3)

itidrik sva-lilábhir ánanda-kunde
sva-ghosam nimajjantam ákhyápayantam
tadíyesita-jñesu bhaktair jitatvam
punah prematas tam satávritti vande

(4)

varam deva moksam na moksávadhim vá
na cányam vrine ’ham varesád apiha
idam te vapur nátha gopála-bálam
sadá me manasy ávirástám kim anyaih

(5)

idam te mukhámbhojam atyanta-nilair
vritam kuntalaih snigdha-raktais ca gopyá
muhus cumbitam bimba-raktádharam me
manasy ávirástám alam laksa-lábhaih

(6)

namo deva dámodaránanta visno
prasida prabho duhkha-jálábdhi-magnam
kripá-dristi-vristyáti-dinam batánu-
grihánesa mám ajñam edhy akhi-drisvaih

(7)

kuverátmajau baddha-m¡rtyaiva yadvat
tvayá mocitau bhakti-bhájau kritau ca
tathá prema-bhaktih svakám me prayaccha
na mokse graho me ’sti dámodareha

(8)

namas te ’stu dámne sphurad-dipti-dhámne
tvadiyodaráyátha visvasya dhámne
namo rádhikáyai tvadiya priyáyai
namo ’nanta-liláya deváya tubhyam


  • Alázatos hódolatomat ajánlom a Legfelsõbb Úrnak, Sri Dámodarának, akinek alakjában az öröklét, a tudás és a boldogság testesül meg, akinek cápa alakú fülbevalói ide-oda lengenek, aki gyönyörûségesen ragyog Gokula isteni birodalmában, s aki [mivel rossz fát tett a tûzre, azzal, hogy eltörte az edényt, amiben anyja a joghurtból vajat köpült, aztán pedig egy mennyezetrõl lecsüngõ edénybõl ellopta a vajat] sebesen elszaladt a fa õrlõmozsár elõl Yasodá anyától való félelmében, de akit a mamája, mivel gyosabban futott nála, elkapott hátulról.
  • [Amikor meglátta anyja kezében a köpülõbotot,] sírva fakadt, s lótuszkezével egyre csak a szemeit dörgölte, melyek félelemmel teltek meg. A sírástól oly sebesen szedte a levegõt, hogy gyöngysor-lánca egyre csak rázkódott kagylóhoz hasonlóan három vonallal barázdált nyakán. Ennek a Legfelsõbb Úrnak, Sri Dámodarának ajánlom fel alázatos hódolatomat, akit anyja nem kötelekkel, hanem tiszta szeretetével kötözött meg a derekánál fogva.

  • Gokula lakóit az eksztázis tavában füröszti ezekkel a gyermekkori kedvtelésekkel, a legmagasztosabb fenségérõl szóló tudásba merült hívei elõtt pedig felfedi, hogy csak azok a bhakták

    hódíthatják meg a szívét, akiknek tiszta szeretetét bensõségesség hatja át, s akik mentesek az áhítatos tisztelet érzéseitõl. Nagy szeretettel, újra meg újra, sok százszor felajánlom a hódolatomat az Úr Dámodarának.

  • Ó, Uram, habár minden áldást képes vagy megadni, én nem imádkozom a személytelen felszabadulásért, sem a Vaikuntha-beli örök életet jelentõ, legmagasabb rendű felszabadulásáért, sem bármilyen más áldásért [melyeket a bhakti kilencféle folyamatának végzésével lehet elérni]. Uram, csak arra vágyom, hogy ez a Vrindávanai Bála Gopála formád mindörökre láthatóvá váljon a szívemben, hiszen számomra minden más áldás értéktelen.

  • Ó, Uram, lótuszarcodat, melyet vöröses árnyalatú lágy fekete haj övez, újra meg újra megcsókolja Yasodá anya. Ajkad oly piros, mint a bimba-gyümölcs. Bárcsak mindörökre láthatóvá válna lótuszarcod gyönyörű látványa a szívemben! Sok ezer más áldásnak sem lenne semmi értelme a számomra.

  • Ó, Legfelsőbb Isten! Hódolatomat ajánlom Neked! Ó, Dámodara! Ó, Ananta! Ó, Visnu! Ó, mester! Ó, Uram, kérlek, légy elégedett velem. Kegyes pillantásodat rá vetve, szabadítsd fel ezt a szegény, tudatlan ostobát, aki belemerült a világi bajok óceánjába, s válj láthatóvá a számára!

  • Ó, Uram, Dámodara! Ahogy gyermekként, egy famozsárhoz kötözve felszabadítottad Nárada átka alól, és nagy bhaktáddá tetted Kuvera két fiát [Manigrívát és Nalakuvarát], kérlek, engem is részesíts az Irántad érzett prema-bhakti kegyében. Csak ezt kérem, és nem vágyom semmilyen felszabadulásra.

  • Ó, Uram, Dámodara, először is felajánlom hódolatomat a ragyogóan sugárzó kötélnek, mely hasadat öleli körül. Azután felajánlom hódolatomat a hasadnak, mely az egész világmindenség nyugvóhelye. Alázatosan leborulok a Te imádott Srimati Rádharánid előtt, s végül felajánlom minden hódolatomat Neked, a Legfelsõbb Úrnak, akinek végtelenül sok kedvtelése van.

Sri Sri Rádha Dámodara ki JAYA