Menü

Mi volt Srila Prabhupáda véleménye a bürokráciáról?


individualizmus

 

A visszaszámlálás gőzerővel folyik. Rengeteg levelet és hívást kaptam, hogy mire készülök vajon? A visszaszámlálás egyesekben erős vágyat ébreszt a találgatásra, és különféle teóriák születnek, hogy mire is készülök ennyi idő múlva?

 

A jogot, hogy ne áruljam el az ominózus, fegyver miben létét, működési elvét, hatékonyságának legerősebb pontját, továbbra is fent tartom. Már úgy sem kell olyan sokat aludni.

Addig is bemelegítés képpen itt van egy levél, amit Anátha prabhu blogjáról szereztem, és egy kedves közös olvasónk fordított le. Ezt a levelet Srila Prabhupáda írta 1972 December 22.-én:

“Regarding your points about taxation, corporate status, etc., I have heard from Jayatirtha you want to make big plan for centralization of management, taxes, monies, corporate status, bookkeeping, credit, like that. I do not at all approve of such plan.

A megadóztatásról, vállalati státuszról, stb. szóló pontjaitokat illetően hallottam Jayatirtha-tól, hogy egy nagy tervet akartok készíteni az irányítás, adózás, vállalati státusz, könyvelés, hitel és hasonlók központosításához.Én teljes mértékben ellenzem az ilyen tervet.

Do not centralize anything. Each temple must remain independent and self-sufficient. That was my plan from the very beginning, why you are thinking otherwise? Once before you wanted to do something centralizing with your GBC meeting, and if I did not interfere the whole thing would have been killed.

Ne központosítsatok semmit! Minden egyes Templom független és önfenntartó kell, hogy maradjon. Ez volt az én tervem a kezdetektől – ti miért gondolkoztok másképpen? Korábban már akartatok valamit tenni a központosítás érdekében a GBC találkozón, és ha nem avatkoztam volna közbe, az egész eddigi munka megsemmisült volna.

Do not think in this way of big corporation, big credits, centralization – these are all nonsense proposals. Only thing I wanted was that books printing and distribution should be centralized, therefore I appointed you and Bali Mardan to do it.

Ne nagy társaságban, nagy hitelekben és központosításban gondolkozzatok! – Ez mind értelmetlen törekvés. Én csak a könyvnyomtatást és a terjesztést akartam központosítani, ezért bíztalak meg azok megvalósításával téged és Bali Mardan-t.

Otherwise, management, everything, should be done locally by local men. Accounts must be kept, things must be in order and lawfully done, but that should be each temple’s concern, not yours. Krishna Consciousness Movement is for training men to be independently thoughtful and competent in all types of departments of knowledge and action, not for making bureaucracy.

Egyébként, az irányítást és mindent helyben, helyi embereknek kell megvalósítani. Nyilvántartást kell vezetni, a dolgoknak rendben kell lenni, a törvényeket, szabályokat meg kell tartani, de ez az egyes Templomok feladata, és nem a tietek. A Krisna Tudat Mozgalma az embereket arra tanítja, hogy önállóan megfontoltak és versenyképesek legyenek a tudás és cselekvés minden területén, és ne bürokráciát építsenek ki.

Once there is bureaucracy the whole thing will be spoiled. There must be always individual striving and work and responsibility, competitive spirit, not that one shall dominate and distribute benefits to the others and they do nothing but beg from you and you provide.

A bürokrácia mindent elront. Mindig önálló törekvésre, munkára és felelősségre, versenyszellemre van szükség, és nem egy egyénnek kell uralkodnia és terjesztenie, miközben a többiek nem tesznek semmit csak kérnek tőletek és ti adtok.

No. Never mind there may be botheration to register each centre, take tax certificate each, become separate corporations in each state. That will train men how to do these things, and they shall develop reliability and responsibility, that is the point.

Nem. Soha ne bándd, hogy minden egyes központot regisztrálni, minden adózást igazolni kell, váljatok különálló közösségekké minden államban. Mindez megtanítja az embereket az említett dolgok megvalósításra, és a lényeg, hogy megbízhatóvá és felelősségteljessé kell válniuk.

I am little observing now, especially in your country, that our men are losing their enthusiasm for spreading on our programmes of Krishna Consciousness movement. Otherwise, why so many letters of problems are coming, dissatisfied? That is not a very good sign.

Kicsit azt vettem észre, főleg a te országodban, hogy az embereink elveszítik lelkesedésüket a Krisna Tudat Mozgalom programjának terjesztését illetően. Máskülönben miért érkezne ilyen sok levél, amely problémákról és elégedetlenségről szól? Ez nem éppen egy jó jel.

The whole problem is they are not following the regulative principles, that I can detect. Without this, enthusiasm will be lacking. Even mechanically following, and if he gets gradually understanding from the class, he will come to the point of spontaneous enthusiasm.

A fő probléma, amit érzékelek, az az, hogy nem követik a szabályozó elveket. Anélkül a lelkesedés alábbhagy. Még ha kezdetben csak mechanikusan követik is, fokozatos megértést szerezve a leckék során, el fogják érni a spontán lelkesedést.

This spontaneous loving devotional service is not so easy matter, but if one simply sticks strictly to the rules and regulations, like rising early, chanting 16 rounds, chanting gayatri, keeping always clean – then his enthusiasm will grow more and more, and if there is also patience and determination, one day he will come to the platform of spontaneous devotion, then his life will be perfect.

Ez a spontán szerető odaadó szolgálat nem egy könnyű dolog, de ha az egyén szigorúan betartja az olyan szabályokat és a szabályozó elveket, mint a korán kelést, 16 kör jappázást, gayatri éneklést, a tisztaságot megőrzi – akkor ez a lelkesedés egyre nagyobb lesz, és ha van türelem valamint elszántság, akkor egy napon eléri a spontán odaadást ami tökéletes életet eredményez.

All of this I have told you in Nectar of Devotion. So I do not think the leaders are themselves following, nor they are seeing the others are following strictly. That must be rectified at once.

Minderről már beszéltem nektek a Szolgálat nektárja c. írásomban. Így azt gondolom, hogy maguk a vezetők nem követik ezt, és másokat sem látják, hogy szigorúan követnék. Ezt helyre kell hozni.

Each centre remain independent, that’s all right, but the president and other officers must themselves follow and see the others are following the regulative principles carefully, and giving them good instruction so they may understand nicely why this tapasya is necessary. And GBC and Sannyasis will travel and see the officers are doing this, and if they observe anything lowering of the standard, they must reform and advise, or if there is some discrepancy I shall remove it.

Minden egyes központ maradjon önálló, úgy lesz minden rendben, de a Presidentnek és más tisztségviselőknek követni kell, és ügyelniük kell arra, hogy mások is pontosan kövessék a szabályozó elveket, és megfelelő utasítást kell adniuk, hogy azáltal szépen megértsék ezen tapasya szükségességét. A GBC és Sannyasik utazzanak, és ügyeljenek arra, hogy a tisztviselők ezt betartják-e, és ha bármilyen színvonal csökkenést vesznek észre, reformot és tanácsot kell adniuk, vagy ha valamilyen ellentmondás van, akkor azt én szüntetem meg.

Of course, if new men are coming, they may not be expected immediately to take to our regulative principles cent per cent. Therefore we should not be so anxious to induce them to live in the temple. Anyone who lives in the temple must agree to follow the rules and regulations without fail. So if some new man moves in with us he may become discouraged if he is forced in this way.

Természetesen, ha új emberek érkeznek, nem várhatjuk el tőlük, hogy azonnal pontosan kövessék a szabályozó elveinket. Ezért nem kell annyira türelmetlenül siettetni őket, hogy a Templomban éljenek. Mindenkinek, aki a Templomban él, pontosan követnie kell a szabályokat és a szabályozó elveket. Ezért ha néhány új ember költözik be, esetleg kedvét szegné az erőltetés.

Therefore let them live outside and become gradually convinced in the class why they should accept some austerity, then they will live with us out of their own accord and follow nicely everything. It is very difficult to give up very quickly so many bad habits as you have got in your country.

Ezért hadd éljenek a Temlomon kívül, és fokozatosan győződjenek meg a leckék során, hogy miért is kellene elfogadniuk bizonyos megszorításokat, azután önként akarnak majd velünk lakni, és szépen követni mindent. Nagyon nehéz hirtelen felhagyni olyan sok rossz szokással, amely a ti országotokban van.

So educate new men gradually, first with chanting, and do not be so much anxious to count up so many numbers of new devotees, if such devotees go away later being too early forced. I want to see a few sincere devotees, not many false devotees or pretenders.

Tehát fokozatosan tanítsátok az új embereket, először énekeljetek velük és ne számítsatok olyan sok új hívőre, ha egyes hívők később elpártolnak azért, mert túl korán erőltettétek rájuk a szabályokat. Kevesebb, de őszinte hívőket akarok látni, nem sok álhívőt és képmutatót.

So my point is that the regulative principles must be followed by everyone. Otherwise their enthusiasm dwindles and they again think of sex and become restless, and so many problems are there. There is some symptom of missing the point. The point is to be engaged in doing something for Krishna.

Tehát a lényeg az, hogy a szabályozó elveket mindenkinek követnie kell. Máskülönben a lelkesedés csökken, és ismét a nemi életre összpontosítanak, nyugtalanokká lesznek és sok probléma adódik. A lényeg nem értésének jele látszik. A lényeg az, hogy Krisnát kell szolgálni.

Never mind what is that job, but being so engaged in doing something very much satisfying to the devotee then he remains always enthusiastic. He will automatically follow the regulative principles because they are part of his occupational duty – by applying them practically as his occupational duty, he realizes the happy result of regulative principles.

Nem az számít, hogy mit kell végezni, hanem a szolgálat kedvéért kell végezni azt és így a hívő mindig lelkes marad. Automatikusan követni fogja a szabályozó elveket, mert azok részei az ő kötelességének – kötelességeként gyakorlatban megvalósítva azt, megízleli a szabályozó elvek követéséből származó nektárt, boldogságot.

So the future of this Krishna Consciousness movement is very bright, so long the managers remain vigilant that 16 rounds are being chanted by everyone without fail, that they are all rising before four morning, attending mangal arati – our leaders shall be careful not to kill the spirit of enthusiastic service, which is individual and spontaneous and voluntary.

A Krisna Tudat Mozgalmának jövője így ragyogó mindaddig, amíg a vezetők figyelnek arra, hogy mindenki 16 kört jappázzon, reggel 4.00 előtt keljen, arati-ra járjanak – a vezetőinknek ügyelniük kell arra, hogy nehogy megöljék a lelkes szolgálat hangulatát, amely individuális, spontán és önkéntes.

They should try always to generate some atmosphere of fresh challenge to the devotees, so that they will agree enthusiastically to rise and meet it. That is the art of management: to draw out spontaneous loving spirit of sacrificing some energy for Krishna.

Mindig új kihívásokkal teli légkört kell biztosítaniuk a hívők számára, hogy ők lelkes egyetértésben fejlődjenek és feleljenek meg azoknak. Ez az irányítás művészete: spontán szeretetet ébreszteni a Krisnának áldozott energiából.

But where are so many expert managers? All of us should become expert managers and preachers. We should not be very much after comforts and become complacent or self-contented. There must be always some tapasya, strictly observing the regulative principles – Krishna Consciousness movement must be always a challenge, a great achievement to be gained by voluntary desire to do it, and that will keep it healthy.

De hol találunk olyan sok tapasztalt vezetőt? Mindannyiunknak gyakorlott vezetőkké és hirdetőkké kellene válnunk. Nem a kényelemre kellene törkednünk és önelégültté lennünk. Mindig szükség van valamilyen tapasya-ra, szigorúan követve a szabályozó elveket – a Krisna Tudat Mozgalma mindig kihívás kell legyen, egy nagyszerű eredmény, amelynek eléréséhez önkéntes vágy kell vezessen, és ez által marad egészséges szellemű.

So you big managers now try to train up more and more some competent preachers and managers like yourselves. Forget this centralizing and bureaucracy.

Tehát ti, nagy vezetők most próbáljatok meg kiképezni minél több olyan szolgát és vezetőt, mint amilyenek ti vagytok! Felejtsétek el ezt a központosítást és bürokráciát!”